จตุตถฌาน ได้ยากไหมฮะ

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ืnoom.noi, 6 เมษายน 2020.

 1. ืnoom.noi

  ืnoom.noi หาคนแนะปฏิบัติธรรมให้ได้อภิญญาญาณ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 เมษายน 2020
  โพสต์:
  12
  ค่าพลัง:
  +3
  เห็นว่าพรหมชั้นบนๆก็เสวยฌานอันนี้ น่าสนใจดีฮะ
   
 2. ฮิมมะผ่าน

  ฮิมมะผ่าน เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,628
  ค่าพลัง:
  +779
  ก้ต้องเข้าใจ เหตุ ในการเกิด

  [๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มี
  ศีล สมบูรณ์ด้วยศีลไม่ต้องทำด้วย
  เจตนาว่า ขอความไม่เดือดร้อนจงเกิด
  ขึ้นแก่เราเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ความไม่เดือด
  ร้อนเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์
  ด้วยศีลนี้ เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ไม่มีความ
  เดือดร้อน ไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่า
  ขอความปราโมทย์จงเกิดขึ้นแก่เราเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ความปรา
  โมทย์เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่มีความเดือด
  ร้อนนี้ เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีความ
  ปราโมทย์ไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่า
  ขอปีติจงเกิดขึ้นแก่เราเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่ปีติ
  เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีความปราโมทย์นี้
  เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีใจ
  ประกอบด้วยปีติ ไม่ต้องทำด้วย
  เจตนาว่า ขอกายของเราจงสงบเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่กายของ
  บุคคลผู้มีใจประกอบด้วยปีติสงบนี้
  เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีกาย
  สงบแล้ว ไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่า
  ขอเราจงเสวยสุขเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มี
  กายสงบแล้วเสวยสุขนี้ เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีสุข
  ไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่า ขอจิตของ
  เราจงตั้งมั่นเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่จิตของ
  บุคคลผู้มีสุขตั้งมั่นนี้ เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีจิต
  ตั้งมั่น ไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่า
  ขอเราจงรู้จงเห็นตามเป็นจริงเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มี
  จิตตั้งมั่นแล้วรู้เห็นตามเป็นจริงนี้
  เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้รู้เห็น
  ตามเป็นจริง ไม่ต้องทำด้วยเจตนา
  ว่า ขอเราจงเบื่อหน่ายเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคล
  ผู้รู้เห็นตามเป็นจริงเบื่อหน่ายนี้
  เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เบื่อหน่าย
  ไม่ต้องทำด้วยเจตนาว่า ขอเราจง
  คลายกำหนัดเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้เบื่อ
  หน่ายคลายกำหนัดนี้ เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้มีจิต
  คลายกำหนัดแล้วไม่ต้องทำด้วย
  เจตนาว่า ขอเราจงทำให้แจ้งซึ่ง
  วิมุตติญาณทัสนะเถิด

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลคลาย
  กำหนัดแล้วทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติญาณ
  ทัสนะนี้ เป็นธรรมดา

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิราคะมีวิมุตติ
  ญาณทัสนะเป็นผล มีวิมุตติญาณ
  ทัสนะเป็นอานิสงส์

  นิพพิทามีวิราคะเป็นผล มีวิราคะ
  เป็นอานิสงส์

  ยถาภูตญาณทัสนะมีนิพพิทา
  เป็นผล มีนิพพิทาเป็นอานิสงส์

  สมาธิมียถาภูตญาณทัสนะเป็นผล
  มียถาภูตญาณทัสนะเป็นอานิสงส์

  สุขมีสมาธิเป็นผล มีสมาธิเป็นอานิสงส์

  ปัสสัทธิมีสุขเป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส์

  ปีติมีปัสสัทธิเป็นผล มีปัสสัทธิเป็น
  อานิสงส์

  ความปราโมทย์มีปีติเป็นผล มีปีติ
  เป็นอานิสงส์

  ความไม่เดือดร้อนมีความปราโมทย์
  เป็นผล มีความปราโมทย์เป็นอานิสงส์

  ศีลที่เป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนเป็นผล
  มีความไม่เดือดร้อนเป็นอานิสงส์

  ด้วยประการดังนี้แล

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย
  ย่อมหลั่งไหลไปสู่ธรรมทั้งหลาย
  ธรรมทั้งหลายย่อมยังธรรมทั้งหลาย
  ให้บริบูรณ์ เพื่อการถึงฝั่งจากสถานอัน
  มิใช่ฝั่งด้วยประการฉะนี้แล ฯ
   
 3. volvo16738

  volvo16738 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  8 ธันวาคม 2013
  โพสต์:
  67
  ค่าพลัง:
  +15
  ตอบตรงๆก็ยากครับ จากฌาน 3 เข้า 4 ยากมากสำหรับผม ติดตรงลมหายใจ
   
 4. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  7,676
  ค่าพลัง:
  +1,185
  ตามลมหายใจเข้าไปข้างใน..

  จิตต้องนิ่ง สติต้องนิ่ง อารมณ์ต้องนิ่ง จริงๆ

  ถ้าทำได้ ฌานสี่ ก็ ไม่ใช่เรื่องยาก..


  ถ้ามีความเพียร ย่อม ทำได้..
   
 5. คนเมืองน้ำดำ

  คนเมืองน้ำดำ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  7,676
  ค่าพลัง:
  +1,185
  จิตมี วิตกจริต ยังกลัวตายอยู่ ไม่กล้าปล่อยลมหายใจ..

  ก่อนจะเข้าฌานสี่ได้ จะรู้สึกว่าตนเองไม่ได้หายใจ ถ้าเกิดอาการตกใจ ณ. ขณะนั้น จิตจะถอนออกมา..

  ให้เข้าไปใหม่ ถ้ารู้สึกว่าลมหายใจขาดหายไป ถ้ารู้สึกว่า คำบริกรรมหายไป ก็ ปล่อย ไม่ต้องกลับมาบริกรรมอีก..

  วาง ไป เรื่อยๆ แค่ "รู้" ซื่อๆ ตรงไป ตรงไป ตรงไป..
   

แชร์หน้านี้

Loading...